Integritetspolicy

Din integritet är viktig!
Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG), GDPR.

Maria Mohlin Juridik behandlar personuppgifter och använder personuppgifter i sin yrkesutövning. Om du använder företagets tjänster är Maria Mohlin Juridik personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Maria Mohlin Juridik behandlar personuppgifter med grund i avtal mellan den registrerade och företaget. Maria Mohlin Juridik behandlar också personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut eller i enlighet med samtycke.

Ändamålen med behandlingen

Maria Mohlin Juridik måste behandla personuppgifter för att kunna tillvarata en klients intresse. Du kan därför inte vara klient hos företaget utan att dina personuppgifter behandlas.

Dina personuppgifter används för att tillvarata dina intressen i processer och andra ärenden. Personuppgifterna används även för administration av uppdraget, fakturering, information, utförande av tjänster och för kontakt med dig som klient.

Personuppgifter

En personuppgift är all information som kan knytas till en identifierad, eller identifierbar, person.

Information som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder, beträffande personuppgifter. Det innebär att när man samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder så behandlas personuppgifter.

Maria Mohlin Juridik måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på varför du är klient hos oss och vad ditt ärende kräver. Företaget får tillgång till dina personuppgifter när du tar kontakt med oss genom e-post, telefon, genom vår hemsida eller när du anlitar Maria Mohlin Juridik.

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Dessutom sparas personuppgifter i enlighet med krav i viss lagstiftning, till exempel bokföringslagen (1999:1078). Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer endast att användas för det syftet.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras. Med av personifiering menas att uppgifterna inte längre kan identifieras till en specifik person.

Informationssäkerhet

Maria Mohlin Juridik vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad personuppgiftsincident kommer Maria Mohlin Juridik att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad återkalla ditt samtycke till viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller att begära att dina personuppgifter raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Maria Mohlin Juridik om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att begära att Maria Mohlin Juridik rättar personuppgifter du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter om du anser att de personuppgifter Maria Mohlin Juridik behandlat har gett en felaktig bild av dig.

Du har alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Om du vill begära registerutdrag, återkalla ett samtycker eller rätta/radera en uppgift kan du kontakta Maria Mohlin Juridik på info@mariamohlinjuridik.se. Det kan du också göra om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.