Kränkande behandling i skolan 

Reglerna om kränkande behandling i skolan finns i 6 kapitlet skollagen. Om personal i skolan utsätter ett barn eller en elev för kränkande behandling i skollagens mening ska huvudmannen betala skadestånd till barnet eller eleven. Om kränkningen bedöms vara ringa ska skadestånd inte betalas.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.

Det här innebär att enligt skollagen är huvudregeln att skadestånd ska utgå vid kränkningar från personal. Även vid kränkningar mellan elever kan skadestånd utgå. Inför ett beslut från Skolinspektionen eller vid ett skadeståndsanspråk från Barn- och elevombudet blir det därför väldigt viktigt för en huvudman att kunna visa att det som inträffat inte utgjort kränkande behandling eller att det varit fråga om en ringa kränkning och att skolan vidtagit de åtgärder som krävs. Här krävs kunskap om rådande rättspraxis.

Maria Mohlin Juridik AB kan utbilda personal om regler och förebyggande arbete, bistå när en anmälan skett samt driva ärenden i domstol.