Tilläggsbelopp måste beslutas utifrån varje elevs individuella behov

En elevs hemkommun ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev som går i en fristående skola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Tilläggsbelopp ska lämnas bland annat för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Den här regleringen öppnar för många bedömningsfrågor. För att ge en rättvisande bild av om en elev kan bedömas ha ett omfattande behov eller inte krävs det att det finns ett tillräckligt underlag där elevens svårigheter tydligt framgår.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 17 februari 2020, mål nr 1320–19, angett att en kommuns bidragsnivå för tilläggsbelopp inte får bestämmas årligen i samband med fastställande av kommunens budget. Det måste istället göras en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov.

Maria Mohlin Juridik AB kan bistå vid frågor om tilläggsbelopp, till exempel för att driva en process vid ett överklagande eller som stöd inför en ansökan om tilläggsbelopp.