Uppmärksammade fall om skolplikten: Stora krav ställs på kommunen och skolan

Ett ständigt aktuellt ämne är frågor om skolplikt och rätten till utbildning. Flera fall har den senaste tiden uppmärksammats i media. Kommunens ansvar för att bevaka att barn som är bosatta i kommunen går i skolan är stort. Vårdnadshavare har också ett ansvar för att se till att deras barn går i skolan. Efter en lagändring 2018 framgår det tydligt i 7 kapitlet skollagen att även fristående skolor har ett ansvar för att se till att skolplikten uppfylls för frånvarande elever.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

En kommun kan utfärda vite mot en vårdnadshavare som inte ser till att en elev går i skolan. Detta kan medföra svåra avvägningar och ofta överklagas vitesbesluten. Då gäller det att kommunen följt de steg som ska gås igenom innan ett vitesbeslut fattas.

Maria Mohlin Juridik AB kan bistå med en översyn av om en huvudmans eller en verksamhets rutiner uppfyller lagstiftningens krav vid problematisk skolfrånvaro eller vid frågor om vitesföreläggande.